főoldal
történet
alapszabály
tagság
Magyar Vízjel
Magyar Vízjel Adatbank
hasznos linkek
kapcsolat
kongresszus
MAPAVIT-honlap > tagság
főoldal
történet
alapszabály
tagság
Magyar Vízjel
Magyar Vízjel Adatbank
hasznos linkek
hasznos linkek
kapcsolat
kongresszus
A TÁRSASÁG TAGSÁGA
    A Társaság rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a társasági célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A belépéshez belépési nyilatkozat, két egyesületi tag írásbeli ajánlása és a Vezetőség jóváhagyása szükséges. A tag felvételéről a Vezetőség a jelentkezéstől számított 30 napon belül dönt. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a tagsági viszony kezdetének időpontja szerinti sorrendben tartalmazza a tagok következő adatait: név, lakcím, postacím vagy e-mail, a tagsági viszony kezdete, a tagsági viszony vége, a megszűnés oka.
 
   A Társaság pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival vagy tevékenységével segíti a Társaság munkáját. A pártoló tag véleményezési és javaslattételi joggal vehet részt a Közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, a Társaság tisztségeibe nem választható. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles. E kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás illeti meg.
 
   Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta a Társaság tevékenységi körébe tartozó bármely célt, vagy akit tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenysége erre érdemesít. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a Közgyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.
 
   A Társaság rendes tagja jogosult:
 
   A Társaság tagja köteles:
 
   A tagdíj évi minimum összege rendes tagoknak:
aktív dolgozóknak 5000,- Ft
nyugdíjasoknak    3000,- Ft
tanulóknak           2000,- Ft.
 
A tagdíj évi minimum összegének változásáról a továbbiakban a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés dönt.
 
   A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával vagy halálával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a Vezetőség elnökének, aki törli őt a tagok sorából. A tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását a Vezetőség kilépésnek minősíti és az  elnök írásban erről a tényről értesíti a tagot. Amennyiben a tag ezt követően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában a Vezetőség elnöke a kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából.
 
   Ha valamelyik tag a Társaság tevékenységét veszélyezteti, az Alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít, a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását a Társaságból. Az érintett tagot erről az elnök írásban értesíti és kezdeményezi személyes meghallgatását. A meghallgatás eredményeképpen döntését a Vezetőség fenntartja vagy visszavonja. A kizárásról a Közgyűlés dönt.