MAPAVIT-honlap > alapszabály
főoldal
történet
alapszabály
tagság
Magyar Vízjel
Magyar Vízjel Adatbank
hasznos linkek
hasznos linkek
kapcsolat
kongresszus
főoldal
történet
alapszabály
tagság
Magyar Vízjel
Magyar Vízjel Adatbank
hasznos linkek
kapcsolat
kongresszus
Magyar Papír-és Vízjeltörténeti Társaság
 
  EGYESÜLETI ALAPSZABÁLYA
 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
Az Egyesület (továbbiakban Társaság) neve: Magyar Papír-és Vízjeltörténeti Társaság
A Társaság rövidített neve:  MAPAVIT
Idegennyelvű elnevezése:  Hungarian Paper and Watermark History Association
Idegennyelvű rövidített elnevezése: HPW
A Társaság székhelye: 1074 Budapest, Hársfa utca 47.
A Társaság önálló szervezet. Működése kiterjed az ország egész területére.
 
2. A TÁRSASÁG CÉLJA
 
2.1. A Társaság önkormányzati elven működő társadalmi szervezet és jogi személy.
 
2.2. A Társaság fő célkitűzései:
-   A Társaság alapvető célja a magyar papír-és vízjeltörténeti emlékek felkutatása, rekonstruálása, restaurálása, védelme, megőrzése, dokumentálása, hagyományos és digitális tárolása valamint a tudományos kutatási eredmények széleskörű közzététele,
-   az egyetemes valamint a magyar papír- és vízjeltörténet ismereteinek terjesztése,
-   fiatal papír- és vízjeltörténet kutatók elméleti és gyakorlati képzése, támogatása,
-   együttműködés a különböző szintű oktatási intézményekkel,
-   az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb társadalmi szervezetek és civil kezde-ményezések segítése,
-   az Európai Unióban működő és egyéb nemzetközi társszervezetek, a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának elősegítése az alapvető célok keretében, valamint a közös kutatásba történő bekapcsolásuk és részvételük lehetőségének megteremtése,
-   a papír- és vízjeltörténeti hagyományok ápolása, a szakterület kulturális örökségének megőrzése, az eredmények tudományos és népszerű tudományos közzététele,
-   kulturális rendezvények szervezése.
 
2.3. A Társaság tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: a történelem-tudományok és a történelem segédtudományainak kutatói, elsősorban a következő területeken: filigranológia (vízjelkutatás), genealógia (származástan), történeti földrajz, paleográfia (írástörténet), oklevéltan, irattan, numizmatika, címertan, pecséttan, történeti filatélia, az ipar-, kereskedelem-, nyomda-, zene- és művészettörténet.
 
3. A TÁRSASÁG TAGSÁGA
3.1. A Társaság alapító tagjai azok, akik az alapító Közgyűlésen kinyilvánították azt, hogy a Társaságban tagként részt kívánnak venni.
3.2. A Társaság tagjai (rendes, pártoló, tiszteletbeli tag) különösen a papír- és vízjeltörténet tudományágainak vagy részterületeinek kutatói és művelői, valamint a téma iránt érdeklődő, a célkitűzéseket támogató, segítő, természetes és jogi személyek.
 
3.3. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a társasági célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
A belépéshez belépési nyilatkozat, két egyesületi tag írásbeli ajánlása és a Vezetőség jóváhagyása szükséges. A tag felvételéről a Vezetőség a jelentkezéstől számított 30 napon belül dönt. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a tagsági viszony kezdetének időpontja szerinti sorrendben tartalmazza a tagok következő adatait: név, lakcím, postacím vagy e-mail, a tagsági viszony kezdete, a tagsági viszony vége, a megszűnés oka.
 
3.4. A Társaság pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival vagy tevékenységével segíti a Társaság munkáját. A tagfelvétel és nyilvántartás a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag véleményezési és javaslattételi joggal vehet részt a Közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, a Társaság tisztségeibe nem választható. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles. E kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás illeti meg.
 
3.5. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta a Társaság tevékenységi körébe tartozó bármely célt, vagy akit tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenysége erre érdemesít. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a Közgyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.
 
3.6. A Társaság rendes tagja jogosult:
- arra, hogy tisztségviselőket válasszon és választható legyen,
- a Társaság céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- a Társaság szolgáltatásait igénybe venni,
- arra, hogy a Magyar Vízjel című szakfolyóiratot járandóságként megkapja.
 
3.7. A Társaság tagja köteles:
- az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
- a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.
 
3.8. A tagdíj évi minimum összege rendes tagoknak:
 
aktív dolgozóknak 5000,- Ft
nyugdíjasoknak    3000,- Ft
tanulóknak           2000,- Ft.
 
3.9. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával vagy halálával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a Vezetőség elnökének, aki törli őt a tagok sorából.
 
Ha valamelyik tag a Társaság tevékenységét veszélyezteti, az Alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít vagy a tagdíjat egy éven túl, felszólítás ellenére nem fizeti meg, a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását a Társaságból. Ha a kizárást a tagdíj megfizetésének elmaradása miatt kezdeményezték, és a tag az elnök írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad.
A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot  az elnök írásban értesíti és személyes meghallgatását kedeményezi.
A meghallgatás eredményeképpen döntését a Vezetőség fenntartja vagy visszavonja. A kizárásról a Közgyűlés dönt.

4. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
 
4.1. A Társaság szervezete:
- a Közgyűlés (a tagság),
- a Vezetőség (a tagság által választott tisztségviselők).
 
4.2. A Közgyűlés:
- a Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet.
- Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést akkor kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri, vagy a Vezetőség azt szükségesnek tartja.
- a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában meg kell jelölni, a távolmaradás következményeire való figyelmeztetés mellett.
 
4.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg, 5 évi időtartamra. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az Alapszabály megállapítása és módosítása, a tagdíj minimum összegének meghatározása, döntés az egyedi tagdíjmentességről, az éves költségvetés meghatározása, az éves beszámoló elfogadása, a tisztségviselők megválasztása, tiszteletbeli tag jogaiba való beiktatása, tiszteletbeli elnöki cím adományozása, a tag kizárása és a Társaság más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az Alapszabály módosításához, és a Társaság feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a Közgyűlés kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
 
4.4. A Vezetőség a Közgyűlések közötti időszakban a Társaság irányító testülete. Feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külső kapcsolatainak ápolása, a Közgyűlés összehívása. Dönt a társaságot érintő minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.
A Vezetőség hat tagból áll, akiket a Közgyűlés választ öt évre. A Vezetőség tagjai: elnök, alelnök, és négy vezetőségi tag. Az elnök önállóan képviseli a Társaságot és irányítja a Vezetőség munkáját. Az alelnök segíti az elnök munkáját a vele kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a gazdálkodási, szervezési feladatokkal kapcsolatos kérdésekben. A Vezetőség tagjai az általános feladatokon kívül - képzettségük szerint - három fő területen támogatják az elnök munkáját: 1. jogi, ügyviteli, adminisztratív; 2. könyvtári, levéltári, szakirodalmi; 3. határontúli magyarság intézményeivel és civil szervezeteivel történő együttműködés.
A Vezetőség legalább évente négyszer vagy szükség szerint tart ülést, de bármely vezetőségi tag kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót  8 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. A vezetőségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg. A Vezetőség ülései nyilvánosak, kivéve, ha a döntéseivel érintett, személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a vezetőségi tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. A Vezetőség személyeket érintő döntéseit írásban közli.
 
4.5. A Társaság Vezetőségének tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
 
4.6. Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A Közgyűlésről a választott jegyzőkönyvvezető által készített, az elnök és két választott résztvevő által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. Vezetőségi ülés esetén a jegyzőkönyvet aláírja a Vezetőség minden jelenlévő tagja.
 
5. A TÁRSASÁG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
 
5.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Társaság vagyonát képezi. A Társaság vagyona oszthatatlan. A Társaság a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az eszközök gyarapításához hozzájárulnak a pályázatok útján nyert és a Társaság kiadványaiból és rendezvényeiből befolyt összegek is.
 
5.2. A Társaságot a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérése érdekében folytathat.
 
5.3. A tagsági díjakat a Társaság elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint a Társaságot terhelő járulékok és adók megfizetésére, a Magyar Vízjel című szakfolyóirat beszerzésére és az alaptevékenységhez  kapcsolódó célok megvalósítása érdekében használja fel.
5.4. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az elnök a Társaság gazdálkodásáról a Közgyűlés számára beszámolót készít.
 
5.5. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló célok támogatására fordítja.
 
6. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE
 
6.1. A Társaságot az elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.
 
6.2. A Társaság bankszámlája felett az elnök és egy további vezetőségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
 
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 
7.1. A Társaság mint társadalmi szervezet, tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
 
7.2. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
 
7.3. A Társaság megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés kimondja, más egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza, a bíróság feloszlatja, vagy a bíróság megszűnését megállapítja.  Megszűnés esetén – a hitelezők kielégítése után – a Társaság vagyonáról a közgyűlés dönt.
 
7.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
 
7.5. A Társaság Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2008. február hó 16. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták. A 2008. március 29-én tartott megismételt Alakuló Közgyűlésen a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az alapító tagok egyhangú határozattal jóváhagyták.
 
7.6. A Társaság Alapszabályát az elnök a Fővárosi Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
 

  Pelbárt Jenő
                                  elnök